Weegplicht zeecontainers

IMO: coulanceperiode weegplicht zeecontainers

De IMO adviseert een coulanceperiode van drie maanden voor de invoering van de weegplicht voor zeecontainers.

Per 1 juli zijn verladers en expediteurs verplicht een geverifieerd gewicht van zeecontainers op te geven, de Verified Gross Mass (VGM). De IMO (International Maritime Organization) stelt voor de eerste 3 maanden een ‘praktische en pragmatische houding’ aan te nemen met betrekking tot de handhaving van de regelgeving om vertragingen te voorkomen. Hiermee kunnen eventuele problemen rond doorvoercontainers die de ingangsdatum van de regelgeving kruisen worden voorkomen. Daarnaast hebben veel lidstaten van de IMO hun nationale regelgeving nog niet op orde en is er wat flexibiliteit nodig om problemen met software-updates op te lossen.

De weegplicht van zeecontainers wordt ingevoerd met het oog op de veiligheid. Het doel is om door de verplichte opgave van juiste gewichten de schepen beter te beladen. Dat moet schade aan het schip en verlies van containers tijdens het varen beperken en is veiliger voor de bemanning van het schip. Het gewicht van de container moet per 1 juli geverifieerd worden door middel van weging of een door de betreffende lidstaat goedgekeurde berekeningsmethode.

De weegplicht geldt niet voor alle exportcontainers. Containers geladen op een chassis of trailer die een korte zeereis met een ro/ro schip maken vallen niet onder de nieuwe regelgeving. Onder een korte zeereis wordt verstaan een zeereis met een afstand van minder dan 600 zeemijl tussen de haven van vertrek en de bestemming, waarbij het schip nooit meer dan 200 zeemijl verwijderd is van een haven waar passagiers en bemanning in veiligheid kunnen worden gebracht.